• ใช้งานง่ายและรวดเร็ว
  ลางานบนปฏิทิน
  ลางานง่ายๆ เพียงแค่ลากและวางประเภทการลาบนปฏิทินในวันที่ลา
 • Dashboard สรุปภาพรวม
  Dashboard Chart
  Chart สรุปภาพรวมการลางานของหน่วยงาน
 • ตั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด
  ข้อกำหนดการลางาน
  ปรับแต่งและตั้งค่าเงื่อนไขการลาหยุดตามนโยบายหน่วยงานของท่าน
 • ตั้งค่าวันหยุดต่างๆเองได้
  วันหยุดหน่วยงาน
  รองรับวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษในแต่ละปี

ระบบลางานออนไลน์ (Leave Online System)

รองรับการลาทุกประเภท ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้วยการลางานผ่านระบบปฏิทิน สามารถเชื่อมโยงกับระบบลงเวลาเข้างาน (Time Attendance System) เพื่อประมวลผลการทำงานในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet และโทรศัพท์มือถือ รองรับการใช้งานได้ทั้งบริษัทเอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ ปี พ.ศ. 2555)

คุณสมบัติเด่น

หน่วยงานและผู้ใช้งาน

สามารถบริหารจัดการหน่วยงานและผู้ใช้งานได้

บทบาทหน้าที่และสิทธิ์

สามารถกำหนดบทบาทหน้าที่และสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้

อนุมัติการลา

รองรับการอนุมัติการลาโดยหัวหน้างานถึง 2 ระดับ

ข้อกำหนดการลา

สามารถตั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการลาได้

ใช้งานได้ 2 ภาษา

รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดวันหยุดได้

รองรับการตั้งค่าวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษอื่นๆ

ลางานบนปฏิทิน

ลางานได้ง่ายดายด้วยการลากแล้ววางบนปฏิทิน

ประเภทการลา

รองรับประเภทการลาหลักๆ ทุกประเภท

ทำงานข้างนอก/ไปราชการ

รองรับการลงรายละเอียดการทำงานข้างนอก/ไปราชการ

ลาหยุดไม่รับเงินเดือน

รองรับการลาโดยไม่รับเงินเดือน (Leave Without Pay)

การแจ้งเตือนทาง Email

ผู้ลาและผู้อนุมัติจะได้รับ Email แจ้งเตือนในทุกขั้นตอน

รายงานที่หลากหลาย

รายงานที่หลากหลายซึ่งสามารถ export เป็น Excel ได้

Backup ข้อมูลรายวัน

Backup ข้อมูลการลารายวันเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

ระบบรักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยการเข้ารหัสข้อมูล

Work from Home

รองรับการลงเวลาทำงานที่บ้าน (Work from Home)

Flow การลางาน

รองรับการตั้งค่าผู้อนุมัติการลาในชั้นต่างๆ ตาม Flow การลางานเป็นรายบุคคล

Flow การลางานประกอบไปด้วย Flow การลาหยุดงาน การขอยกเลิกการลา และการอนุมัติการลา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าต่างๆ ใน Flow เหล่านี้ได้เอง เช่น ตั้งค่าในส่วนผู้เห็นควรให้ลา (ผู้อนุมัตืในชั้นต้น เช่น หัวหน้างาน) และส่วนผู้อนุมัติให้ลา (ผู้อนุมัติในชั้นสุดท้าย เช่น ฝ่ายบุคคล หรือผู้บริหาร เจ้าของกิจการ) ทั้งนี้ผู้ลาและผู้อนุมัติจะได้รับ Email เพื่อแจ้งเตือนถึงสถานะการอนุมัติการลาในขั้นตอนต่างๆ ของ Flow การลา

ลางานบนปฏิทิน

ลางานง่ายๆ เพียงแค่ลากวางการลาบนปฏิทินในวันที่ต้องการลา ก็สามารถลางานได้แล้ว

ระบบการลางานโดยผ่านทางปฏิทินช่วยให้ผู้ลางานสามารถวางแผนการลาและส่งใบลาได้อย่างสะดวกและง่ายดาย เพียงแค่ลากการลาไปวางบนปฏิทินในวันที่ต้องการลาเท่านั้น ก็สามารถส่งใบลาไปให้กับผู้บริหารเพื่ออนุมัติการลาได้แล้ว นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถมองเห็นปฏิทินการลาหยุดงานของเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ในแผนกเดียวกัน ทำให้ตนเองและหัวหน้างานสามารถวางแผนการลาหยุดงานในแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตั้งค่าเงื่อนไขการลาหยุด

สามารถกำหนดค่าเงื่อนไขการลาต่างๆ ตามนโยบายของทางบริษัท

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าเงื่อนไขการลาต่างๆ เช่น เป็นการลาที่นับรวมวันหยุดหรือไม่ จำนวนวันลาสูงสุดที่จะลาได้ในแต่ละประเภท และจะต้องส่งใบลาล่วงหน้าหรือไม่ เป็นต้น นอกจากนี้การลาบางประเภทก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างออกไป เช่น การลาหยุดพักผ่อนจะมีเงื่อนไขในเรื่องของจำนวนวันลาสะสมและอายุการใช้งาน หรือวันลาหยุดชดเชยทำงานนอกเวลาซึ่งจะมีระบบการคำนวนจำนวนวันหยุดชดเชยที่พนักงานจะได้รับ เป็นต้น

ระบบปฏิทินวันหยุด

สามารถตั้งค่าปฏิทินวันหยุดได้เอง รองรับการกำหนดวันหยุดที่แตกต่างกันในระดับแผนก

ระบบลางาน (Leave Tool) รองรับวันหยุด 3 แบบด้วยกันคือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษประจำปี (มีเพิ่มแต่ละปีตามนโยบายของรัฐบาล) และวันหยุดประจำสัปดาห์ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าวันหยุดที่แตกต่างกันให้กับแต่ละหน่วยงานได้ เช่น หน่วยงานในส่วนกลางมีวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นวันเสาร์อาทิตย์ ในขณะที่หน้าร้านจะมีวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นวันจันทร์ เป็นต้น

เชื่อมโยงกับระบบลงเวลาเข้างาน

รองรับการเชื่อมโยงกับระบบลงเวลาเข้างาน เพื่อให้ได้รายงานการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์

ระบบลางาน (Leave Tool) สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบลงเวลาเข้างาน (Time Attendance System) เช่นระบบ Biometric Scanner หรือระบบลงเวลาโดยใช้บัตร RFID ทั้งนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบลางาน (Leave Tool) และระบบลงเวลาเข้างานสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถดึงรายงานการปฏิบัติงานรายวันและรายเดือนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ประเภทการลา (version เอกชน)

 • ลาพักผ่อน
 • ลาชดเชยทำงานล่วงเวลา
 • ลาป่วย
 • ลากิจส่วนตัว
 • ลาคลอดบุตร
 • ลาดูแลภริยาคลอดบุตร
 • ลาเข้ารับการเตรียมพล
 • ลาบวช
 • ลาประกอบพิธีฮัจย์
 • ลาฝึกอบรม/ดูงาน
 • ลาแต่งงาน
 • ลาไปทำหมัน
 • ลาหยุดไม่รับเงินเดือน
 • ลาหยุดอื่นๆ

* หมายเหตุ: สามารถปิดการใช้งานประเภทการลาที่ไม่ต้องการได้

ประเภทการลา (version รัฐบาล)

 • ลาพักผ่อน
 • ลากิจส่วนตัว
 • ลาป่วย
 • ลาคลอดบุตร
 • ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 • ลาอุปสมบท
 • ลาประกอบพิธีฮัจย์
 • ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 • ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
 • ลาไปปฏิบัติราชการ
 • ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 • ลาติดตามคู่สมรส
 • ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 • ลาหยุดพิเศษอื่นๆ

* หมายเหตุ: สามารถพิมพ์ใบลาที่มีแบบฟอร์มตามระเบียบสำนักนายกฯ ปี พ.ศ.2555 ได้

การอบรมการใช้งานระบบ